Lietuvos bahajų bendruomenės vasaros stovykla 2018

Laikas: 2018-08-10 19:00

[In EN below]
[на русском языке см. ниже]

Lietuvos bahajų bendruomenė kviečia į 2018 m. vasaros stovyklą!

Stovyklos pagrindas – Ruhi kursų sekos 8 knyga. 3-ioji dalis apie Visuotinių Teisingumo Rūmų instituciją ir daugelį kitų svarbių dalykų.

Laukiame bendruomenės draugų, kurie galės studijuoti vieną iš pradinių Ruhi kursų sekos knygų.

Kas yra Ruhi studijų rateliai?
Tai erdvė, kurioje besidomintys žmonės gilina žinias ir sistemingai studijuoja bahajų raštus. Šių studijų tikslas yra gilintis į Šventą Žodį, suvokti jo prasmę ir rasti būdus taikyti įgytas žinias savo gyvenime per dvasinę raidą ir tarnavimą žmonijai. 
Tai yra dvasinio švietimo institutas, kuris turi dvejopą tikslą: iš vienos pusės jis siekia prisidėti prie visuomenės gerovės ir klestėjimo, tačiau, kaip parodė patirtis, to neįmanoma pasiekti, jeigu žmonės, gyvenantys šioje visuomenėje, patys nepradės keistis dvasiškai ir aktyviai dalyvauti prisidėdami prie savo aplinkos gerinimo; į tai ir nukreiptas antrasis Instituto tikslas ‑ tiems, kurie eina per kursus, įgyti žinių, padedančių išvystyti savo dvasines savybes bei gebėjimus, ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnavimui savo aplinkoje.

Kada?

Atvykimas: 2018 m. rugpjūčio 10 d. (penktadienį) vakare iki 19:00 val.
Išvykimas: rugpjūčio 15 d. (trečadienio) vakare po vakarienės (apie 20:00 val.).

Kur?

Antano ir Reginos Gedvilų sodyboje, adresu Pušų g. 2, Jovariškių k., Trakų r. LT-21101, 6 km už Trakų.

Jei neturite savo transporto, kooperuokites su draugais, vykstančiais į stovyklą,
arba atvykite iki Trakų autobusų ar geležinkelio stoties, iš kur mes jus paimsime automobiliais.

Kambariai yra daugiausia keliaviečiai, rankšluosčiai sodybos svečiams yra!

Kaip dalyvauti?

Jaunimui nuo 11 iki 30 metų būtinas išankstinis orientacinis-motyvacinis pokalbis su vienu iš stovyklos organizatorių. Tai gali būti individualus susitikimas, taip pat telefonu arba virtualiu vaizdo pokalbiu per Facebook, WhatsApp ar Skype. 

Praneškite apie savo norą dalyvauti iki liepos 31 d., daugiau informacijos sužinosite kreipdamiesi:

Raimundas Leugaudas, tel. nr. 37069505640, email: [email protected] 
Ineta Alvarado, tel. nr. 37061722088, email: [email protected]
arba į savo ratelio vedantįjį.

Kainos

Stovyklos savikaina yra apie 25 Eur žmogui per dieną (5 dienos- 125 Eur)

Tačiau iš dalyvių reikalaujama tokio dalyvio mokesčio:

Visa stovykla (5 (visos) dienos): 

Vaikai (0-10 metų) – 20 Eur;
Paaugliai ir jaunimas (11-20 metų) – 30 Eur;
Vyresni suaugusieji (nuo 21 metų) – 50 Eur.

Trumpesnės trukmės dalyvavimas (1-4 dienos):
Vaikai (0-10 metų) – 10 Eur;
Paaugliai ir jaunimas (11-20 metų) – 20 Eur;
Vyresni suaugusieji (nuo 21 metų) – 35 Eur.

Jeigu yra individualių finansinės situacijos klausimų, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais iki liepos 31 d.! Jei siekiate, kad jūsų dalyvio mokesčio dalis būtų padengta, būtinas jūsų kreipimasis iki stovyklos (liepos 31 d.), iki kada jūsų kreipimąsi stovyklos koordinatoriai gali maloniai išnagrinėti.

Sumokėti galima ir bankiniu pavedimu iš anksto: 

LT21 7044 0600 0819 3310 EUR
AB SEB bankas
Gavėjas - Vilniaus bahajų bendruomenė.
Mokėjimo paskirtis - paaukojimas rugpjūčio 10-15 d. stovyklai.

Grynaisiais – per pirmąjį pokalbį arba iškart atvykus į stovyklą (registruojantis).


Laukite daugiau naujienų iš mūsų!

Iki pasimatymo! 

Organizatoriai

~~~~~~~~~~~~
in ENGLISH

The Lithuanian Baha'i community is extending an invitation to its Summer Camp of 2018!

The fundamental aspect of the Camp will be the study of the Book 8 Part III from the sequence of the Ruhi courses. This material focuses on the institution of the Universal House of Justice and many other important aspects of Baha'i life.

We are also welcome friends of the community to join first Books of the Ruhi sequence.

What are the Ruhi Books?

“The books are intended to be used as the main sequence of courses in a systematic effort to enhance capacity for service. The sequence is conceived in terms of three cycles, each one concerned with the spiritual and moral empowerment of individuals from a particular perspective. Books 1 to 7 are centered on the practice of the freedom the individual enjoys to undertake acts of service within the framework of the teachings of the Bahá’í Faith and the guidance provided by its institutions.”

When?

Arrival: on Friday, 10 August 2018, in late afternoon, latest by 7:00 pm.
Departure: on Wednesday, 15 August 2018 after dinner (latest by 8:00 pm).

Where?
The homestead of Antanas and Regina Gedvilai, street address: Pušų str. 2, Jovariškės, Trakų r. LT-21101, 6 km from Trakai. 
The rooms are double or family size, equipped with towels.

How do I take part?

Youth from (11 to 30) is required to hold a conversation with one of the organizers of the camp (some are listed below) in order to have a better appreciation of the motivation in taking part in such an event and familiarize with the rules and conduct. This can be arranged individually or virtually via Facebook, WhatsApp or Skype call. 

To submit your application by 31 July 2018; for more information, please contact the following: 

Raimundas Leugaudas, phone number 37069505640, email: [email protected]; 
Ineta Alvarado, phone number 37061722088, email: [email protected]

Participant's fee

The prime cost for a person per day is at least 25 EUR (Total period of 5 days- 125 EUR)

But the required fee from participants is as the following (based on the age group):

Total period of (all) 5 days:
Children (0-10 yrs) – 20 EUR;
Junior Youth and Youth (11-20 yrs) – 30 EUR;
Elder Youth and Adults (from 21 yrs) – 50 EUR.

Shorter term participation (1 to 4 days):

Children (0-10 yrs) – 10 EUR;
Junior Youth and Youth (11-20 yrs) – 20 EUR;
Elder Youth and Adults (from 21 yrs) – 35 EUR. 

You may pay in advance by a bank transfer: 

LT21 7044 0600 0819 3310 EUR
AB SEB bankas
SWIFT (BIC): CBVILT2X
Beneficiary - Vilniaus bahajų bendruomenė (Vilnius Baha'i Community).
Payment purpose - contribution to the 10-15 August 2018 Camp

In cash – during the initial conversation or upon arrival to the camp. 

In case you have individual inquiries about your financial contribution please contact the organizers mentioned above by July 31, 2018. 

There will be more news coming!

With loving Baha'i greetings
Organizers

~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПО-РУССКИ
Община бахаи Литвы приглашает на Летний лагерь 2018 года! 

Основа лагеря - последовательность курсов Рухи 8 книга. 3-я часть об институции Всемирнго Дома Справедливости и многих других важных вещах. 

Ждем друзей общины, которые смогут изучать одну из первичных книг последовательных курсов Рухи.

Что такое Рухи кружки? 
Это место, где заинтересованные люди, углубляют знания и систематически изучают Писания Бахаи. Цель этих изучений - углубиться в Священное Слово, осознать его смысл и найти способы применить полученные знания в своей жизни через духовное развитие и служение человечеству. 

Это институт духовного образования, который имеет двойную цель: с одной стороны, он стремится внести свой вклад в общественное благосостояние и процветание, однако, как показал опыт, этого не возможно достигнуть, если люди, которые живут в этом обществе, сами не начнут изменяться духовно и активно участвовать в улучшении их окружения; на это и направлена вторая цель Института - для тех, кто идет через курсы, что бы приобрести знания, которые помогут развить свои духовные качества и способности, а также приобрести навыки, необходимые для служения в их окружении. 

Когда?

Прибытие: 10 августа (в пятницу) вечером до 19:00.
Убытие: 15 Август. (в среду) вечером после ужина (20:00.).

Где? 

Усадьба Antano ir Reginos Gedvilų по адресу ул. Pušų 2, деревня Jovariskiu , Тракайский район LT-21101, в 6 км от Тракай. 

Если вы не имеете своего транспорта, кооперируйтесь с друзьями, отправляющимися в лагерь или общественным транспортом добирайтесь до автобусной или железнодорожной станции Тракай, откуда мы отвезем вас на автомобиле. 

Номера в основном на несколько мест, полотенца для гостей усадьбы есть! 

Как принять участие?

Молодым людям от 11 до 30 лет необходим предварительный ориентационно-мотивационный разговор с одним из организаторов лагеря. Это может быть индивидуальная встреча, а также по телефону или виртуальный видео разговор через Facebook, WhatsApp или Skype. 

Сообщите о своем желании принять участие до 31 июля, больше информации получите при контакте с: 

Raimundas Leugaudas, тел. 37069505640, 
email: [email protected]
Инета Альварадо, тел. нет. 37061722088, 
email: [email protected]
или с ведущим вашего учебного кружка. 

Цены 

Стоимость лагеря составляет около 25 € одному человеку в день (5 дней - 125 евро) 

Однако от участников требуется следующая плата за участие: 

Весь лагерь (5 (все) дней): 

Дети (0-10 лет) — 20 €; 
Подростки и молодежь (11-20 лет) - 30 €;
Старшие взрослые (с 21 года) - 50 €. 

Участие на более короткий период (1-4 дней, в выходные дни): 
Дети (0-10 лет) - € 10; 
Подростки и молодые люди (11-20 лет) - 20 € ;
Старшие взрослые (с 21 года) — 35 € . 

Если есть индивидуальные вопросы по финансовой ситуации, пожалуйста, обращайтесь по выше перечисленным контактам до 31 июля! Если вы нуждаетесь, чтобы часть вашей платы за участие была покрыта необходимо обратиться до начала лагеря (до 31 июля), что бы до этого времени координаторы лагеря могли любезно рассмотреть ваше обращение. 

Оплата может быть произведена банковским переводом заранее: 

LT21 7044 0600 0819 3310 EUR
Банк SEB
SWIFT (BIC): CBVILT2X 
Получатель - Vilniaus bahajų bendruomenė (Вильнюская община бахаи).
Назначение оплаты - пожертвование на лагерь 10-15 августа. 

Наличными - во время первого разговора, или сразу же по прибытию в лагерь (во время регистрации).

Следите за новостями от нас!

До свидания!

Организаторы 

[In EN below]
[на русском языке см. ниже]

Lietuvos bahajų bendruomenė kviečia į 2018 m. vasaros stovyklą!

Stovyklos pagrindas – Ruhi kursų sekos 8 knyga. 3-ioji dalis apie Visuotinių Teisingumo Rūmų instituciją ir daugelį kitų svarbių dalykų.

Laukiame bendruomenės draugų, kurie galės studijuoti vieną iš pradinių Ruhi kursų sekos knygų.

Kas yra Ruhi studijų rateliai?
Tai erdvė, kurioje besidomintys žmonės gilina žinias ir sistemingai studijuoja bahajų raštus. Šių studijų tikslas yra gilintis į Šventą Žodį, suvokti jo prasmę ir rasti būdus taikyti įgytas žinias savo gyvenime per dvasinę raidą ir tarnavimą žmonijai. 
Tai yra dvasinio švietimo institutas, kuris turi dvejopą tikslą: iš vienos pusės jis siekia prisidėti prie visuomenės gerovės ir klestėjimo, tačiau, kaip parodė patirtis, to neįmanoma pasiekti, jeigu žmonės, gyvenantys šioje visuomenėje, patys nepradės keistis dvasiškai ir aktyviai dalyvauti prisidėdami prie savo aplinkos gerinimo; į tai ir nukreiptas antrasis Instituto tikslas ‑ tiems, kurie eina per kursus, įgyti žinių, padedančių išvystyti savo dvasines savybes bei gebėjimus, ir įgyti įgūdžių, reikalingų tarnavimui savo aplinkoje.

Kada?

Atvykimas: 2018 m. rugpjūčio 10 d. (penktadienį) vakare iki 19:00 val.
Išvykimas: rugpjūčio 15 d. (trečadienio) vakare po vakarienės (apie 20:00 val.).

Kur?

Antano ir Reginos Gedvilų sodyboje, adresu Pušų g. 2, Jovariškių k., Trakų r. LT-21101, 6 km už Trakų.

Jei neturite savo transporto, kooperuokites su draugais, vykstančiais į stovyklą,
arba atvykite iki Trakų autobusų ar geležinkelio stoties, iš kur mes jus paimsime automobiliais.

Kambariai yra daugiausia keliaviečiai, rankšluosčiai sodybos svečiams yra!

Kaip dalyvauti?

Jaunimui nuo 11 iki 30 metų būtinas išankstinis orientacinis-motyvacinis pokalbis su vienu iš stovyklos organizatorių. Tai gali būti individualus susitikimas, taip pat telefonu arba virtualiu vaizdo pokalbiu per Facebook, WhatsApp ar Skype. 

Praneškite apie savo norą dalyvauti iki liepos 31 d., daugiau informacijos sužinosite kreipdamiesi:

Raimundas Leugaudas, tel. nr. 37069505640, email: [email protected] 
Ineta Alvarado, tel. nr. 37061722088, email: [email protected]
arba į savo ratelio vedantįjį.

Kainos

Stovyklos savikaina yra apie 25 Eur žmogui per dieną (5 dienos- 125 Eur)

Tačiau iš dalyvių reikalaujama tokio dalyvio mokesčio:

Visa stovykla (5 (visos) dienos): 

Vaikai (0-10 metų) – 20 Eur;
Paaugliai ir jaunimas (11-20 metų) – 30 Eur;
Vyresni suaugusieji (nuo 21 metų) – 50 Eur.

Trumpesnės trukmės dalyvavimas (1-4 dienos):
Vaikai (0-10 metų) – 10 Eur;
Paaugliai ir jaunimas (11-20 metų) – 20 Eur;
Vyresni suaugusieji (nuo 21 metų) – 35 Eur.

Jeigu yra individualių finansinės situacijos klausimų, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais iki liepos 31 d.! Jei siekiate, kad jūsų dalyvio mokesčio dalis būtų padengta, būtinas jūsų kreipimasis iki stovyklos (liepos 31 d.), iki kada jūsų kreipimąsi stovyklos koordinatoriai gali maloniai išnagrinėti.

Sumokėti galima ir bankiniu pavedimu iš anksto: 

LT21 7044 0600 0819 3310 EUR
AB SEB bankas
Gavėjas - Vilniaus bahajų bendruomenė.
Mokėjimo paskirtis - paaukojimas rugpjūčio 10-15 d. stovyklai.

Grynaisiais – per pirmąjį pokalbį arba iškart atvykus į stovyklą (registruojantis).


Laukite daugiau naujienų iš mūsų!

Iki pasimatymo! 

Organizatoriai

~~~~~~~~~~~~
in ENGLISH

The Lithuanian Baha'i community is extending an invitation to its Summer Camp of 2018!

The fundamental aspect of the Camp will be the study of the Book 8 Part III from the sequence of the Ruhi courses. This material focuses on the institution of the Universal House of Justice and many other important aspects of Baha'i life.

We are also welcome friends of the community to join first Books of the Ruhi sequence.

What are the Ruhi Books?

“The books are intended to be used as the main sequence of courses in a systematic effort to enhance capacity for service. The sequence is conceived in terms of three cycles, each one concerned with the spiritual and moral empowerment of individuals from a particular perspective. Books 1 to 7 are centered on the practice of the freedom the individual enjoys to undertake acts of service within the framework of the teachings of the Bahá’í Faith and the guidance provided by its institutions.”

When?

Arrival: on Friday, 10 August 2018, in late afternoon, latest by 7:00 pm.
Departure: on Wednesday, 15 August 2018 after dinner (latest by 8:00 pm).

Where?
The homestead of Antanas and Regina Gedvilai, street address: Pušų str. 2, Jovariškės, Trakų r. LT-21101, 6 km from Trakai. 
The rooms are double or family size, equipped with towels.

How do I take part?

Youth from (11 to 30) is required to hold a conversation with one of the organizers of the camp (some are listed below) in order to have a better appreciation of the motivation in taking part in such an event and familiarize with the rules and conduct. This can be arranged individually or virtually via Facebook, WhatsApp or Skype call. 

To submit your application by 31 July 2018; for more information, please contact the following: 

Raimundas Leugaudas, phone number 37069505640, email: [email protected]; 
Ineta Alvarado, phone number 37061722088, email: [email protected]

Participant's fee

The prime cost for a person per day is at least 25 EUR (Total period of 5 days- 125 EUR)

But the required fee from participants is as the following (based on the age group):

Total period of (all) 5 days:
Children (0-10 yrs) – 20 EUR;
Junior Youth and Youth (11-20 yrs) – 30 EUR;
Elder Youth and Adults (from 21 yrs) – 50 EUR.

Shorter term participation (1 to 4 days):

Children (0-10 yrs) – 10 EUR;
Junior Youth and Youth (11-20 yrs) – 20 EUR;
Elder Youth and Adults (from 21 yrs) – 35 EUR. 

You may pay in advance by a bank transfer: 

LT21 7044 0600 0819 3310 EUR
AB SEB bankas
SWIFT (BIC): CBVILT2X
Beneficiary - Vilniaus bahajų bendruomenė (Vilnius Baha'i Community).
Payment purpose - contribution to the 10-15 August 2018 Camp

In cash – during the initial conversation or upon arrival to the camp. 

In case you have individual inquiries about your financial contribution please contact the organizers mentioned above by July 31, 2018. 

There will be more news coming!

With loving Baha'i greetings
Organizers

~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПО-РУССКИ
Община бахаи Литвы приглашает на Летний лагерь 2018 года! 

Основа лагеря - последовательность курсов Рухи 8 книга. 3-я часть об институции Всемирнго Дома Справедливости и многих других важных вещах. 

Ждем друзей общины, которые смогут изучать одну из первичных книг последовательных курсов Рухи.

Что такое Рухи кружки? 
Это место, где заинтересованные люди, углубляют знания и систематически изучают Писания Бахаи. Цель этих изучений - углубиться в Священное Слово, осознать его смысл и найти способы применить полученные знания в своей жизни через духовное развитие и служение человечеству. 

Это институт духовного образования, который имеет двойную цель: с одной стороны, он стремится внести свой вклад в общественное благосостояние и процветание, однако, как показал опыт, этого не возможно достигнуть, если люди, которые живут в этом обществе, сами не начнут изменяться духовно и активно участвовать в улучшении их окружения; на это и направлена вторая цель Института - для тех, кто идет через курсы, что бы приобрести знания, которые помогут развить свои духовные качества и способности, а также приобрести навыки, необходимые для служения в их окружении. 

Когда?

Прибытие: 10 августа (в пятницу) вечером до 19:00.
Убытие: 15 Август. (в среду) вечером после ужина (20:00.).

Где? 

Усадьба Antano ir Reginos Gedvilų по адресу ул. Pušų 2, деревня Jovariskiu , Тракайский район LT-21101, в 6 км от Тракай. 

Если вы не имеете своего транспорта, кооперируйтесь с друзьями, отправляющимися в лагерь или общественным транспортом добирайтесь до автобусной или железнодорожной станции Тракай, откуда мы отвезем вас на автомобиле. 

Номера в основном на несколько мест, полотенца для гостей усадьбы есть! 

Как принять участие?

Молодым людям от 11 до 30 лет необходим предварительный ориентационно-мотивационный разговор с одним из организаторов лагеря. Это может быть индивидуальная встреча, а также по телефону или виртуальный видео разговор через Facebook, WhatsApp или Skype. 

Сообщите о своем желании принять участие до 31 июля, больше информации получите при контакте с: 

Raimundas Leugaudas, тел. 37069505640, 
email: [email protected]
Инета Альварадо, тел. нет. 37061722088, 
email: [email protected]
или с ведущим вашего учебного кружка. 

Цены 

Стоимость лагеря составляет около 25 € одному человеку в день (5 дней - 125 евро) 

Однако от участников требуется следующая плата за участие: 

Весь лагерь (5 (все) дней): 

Дети (0-10 лет) — 20 €; 
Подростки и молодежь (11-20 лет) - 30 €;
Старшие взрослые (с 21 года) - 50 €. 

Участие на более короткий период (1-4 дней, в выходные дни): 
Дети (0-10 лет) - € 10; 
Подростки и молодые люди (11-20 лет) - 20 € ;
Старшие взрослые (с 21 года) — 35 € . 

Если есть индивидуальные вопросы по финансовой ситуации, пожалуйста, обращайтесь по выше перечисленным контактам до 31 июля! Если вы нуждаетесь, чтобы часть вашей платы за участие была покрыта необходимо обратиться до начала лагеря (до 31 июля), что бы до этого времени координаторы лагеря могли любезно рассмотреть ваше обращение. 

Оплата может быть произведена банковским переводом заранее: 

LT21 7044 0600 0819 3310 EUR
Банк SEB
SWIFT (BIC): CBVILT2X 
Получатель - Vilniaus bahajų bendruomenė (Вильнюская община бахаи).
Назначение оплаты - пожертвование на лагерь 10-15 августа. 

Наличными - во время первого разговора, или сразу же по прибытию в лагерь (во время регистрации).

Следите за новостями от нас!

До свидания!

Организаторы